БОРСОВИ ИНДИКАТОРИ И БОРСОВИ ПОСРЕДНИЦИ. БОРСОВА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ

1. Борсови индикатори (индекси)

А. Обща характеристика - борсовите индекси днес имат многофункционално значение. Те са обект на борсова търговия и при управление на портфейла от ценни книжа. Борсовите индекси отразяват движението на борсовите цени на активите в настоящето в сравнение с минали периоди. Изчисляват се на базата на всички или част от акциите, допуснати за търгуване на борсата акции на компании, представляващи промишлеността, транспорта, информационните технологии и т.н или пък тяхна представителна извадка.
Решенията на продавачите и купувачите на ценни книжа винаги се предшестват от информация и анализ на определени индикатори за състоянието и динамиката на борсовите цени и като най-точни съвкупни индикатори в това отношение се използват борсовите индекси, защото те характеризират търсенето и предлагането на акциите на фондовите борси.
Своето название индексите носят най-често от името на създателя на методиката, по която те се изчисляват. Например американския индекс на ценните книжа ДОУ – ДЖОНС (Dow Jones) е най-известният и най-стария индекс. Носи името на Чарлз Доу и собственика на компанията ДОУ – Джонс. През 1884 г. започва изчисляването на среден показател за курса на акциите на 12 крупни промишлени компании в САЩ.

Борсовите индекси се използват за:
1. Определяне на въздействието на борсовия пазар на портфейла на отделните инвеститори;
2. За анализ на развитието на отделните стопански сектори сега в сравнение с минали периоди;
3. За разкриване на основните тенденции и зависимости, възникнали в резултат на взаимодействието между различните стопански дейности в икономиката.

Б. Изчисляване на борсовите индекси - база за определяне на борсовите индексите са борсовите средни величини за цените на борсовите активи. За определяне на борсовите средни се използват два метода: метода на средната аритметична цена на акциите и метода на средната геометрична.
1. Метод на средна аритметична стойност на акциите – при този метод цената на акциите на всички емитенти, които се търгуват на борсата към даден момент, се сумират и получената сума се дели на тяхното общо количество (брой). Всяка акция има еднакво тегло, независимо от големината на компанията и броя на акциите в обръщение. Това е класическият начин за изчисляване на борсовия индекс Доу – Джонс.
2. Метод на средно геометричната величина на стойността на акциите -  при него броят на търгуваните за деня акции, които съставляват индекса, се умножава по цената на акциите при закриване на борсовия пазар или по средната за борсовия ден. От това произведение се извлича корен от n – та степен, където n е броя на акциите съставляващи индекса. Не се взема под внимание разликата в обема на търгуваните акции на отделните компании. Така се изчислява индексът FT – 30 в Англия например и някои други.
Борсовите индекси имат времеви периоди за сравнение. Текущото състояние на пазара оценено като средна аритметична или геометрична на цените на търгуваните акции, се сравнява със състоянието на пазара през базисен период или с предходен период. Така индекса към дадена дата има следния вид:

In = [(Pn. Qn) / (P0. Q0)] . 100, където:

Pn – текуща пазарна цена на актива;
Qn – брой на акциите в обръщение през текущия момент;
P0 пазарна цена на акциите през базисния период;
Q0 брой на акциите в обръщение през базисния период.

При изчисляването на борсовите индекси размерът на извадката трябва да бъде достатъчно представителен, за да разкрива общите за дадения стопански сектор тенденции в развитието. В същото време извадката не трябва да е бъде с много голям брой единици, за да не се усложни много набирането и обработването на информацията.
Извадката трябва да бъде достатъчно представителна, т.е. да включва акциите на компании, които формират икономическия потенциал на страната и същевременно отразяват нюансите на наблюдаваната съвкупност от акции на различни фирми и компании.
Анализаторът на борсовия пазар избира какъв индекс да изчислява в зависимост от разбирането му за важността на отделните показатели за състоянието на борсовия пазар.

Индексите се изчисляват с определена периодичност:
- в началото на всеки месец (на определена дата);
- ежедневно в едно и също време;
- в реално време, т.е. при всяка промяна на цените на борсовите активи.

На основата на индексите се изграждат графики, които се публикуват в различните интернет издания и се разпространяват чрез Интернет и служат за извършване на борсовия анализ за вземане на едно или друго инвестиционно решение.
Сравнителна графика на трите основни борсови индекса в САЩ


Сравнение на основните борсови индекси в САЩ по пазарна капитализация и брой на акциите, които ги съставят 

В. Борсови индекси изчислявани по света

Индекси изчислявани в САЩ

1. Индекси от групата на Dow Jones
Промишленияиндекс Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) - индексът Дау Джоунс е най-старият в средите на съществуващите американски пазарни индекси. Обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ. Често се счита за индикатор за състоянието на американската икономика.
За първи път индексът е публикуван на 26 май 1896 г. Тогава той е представлявал средноаритметична стойност на цените на акциите на 12 американски промишлени компании. От тези дванадесет компании само Дженерал Електрик присъства в съвременната версия на индекса. Останалите 11 компании са били:
 • American Cotton Oil Company, предшественик на Bestfoods, днес част от компанията Юниливър (Unilever)
 • American Sugar Company, днес Amstar Holdings
 • American Tobacco Company, разделена през 1911 г.
 • Chicago Gas Company, купена от Peoples Gas Light & Coke Co. през 1897 г. (а днес Peoples Energy Corporation)
 • Distilling & Cattle Feeding Company, днес Millennium Chemical
 • Laclede Gas Light Company, съществуваща под името The Laclede Group
 • National Lead Company, днесь NL Industries
 •  North American Company, разделена през 1940 
 • Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, купена от U.S. Steel през 1907 г.
 • U.S. Leather Company, прекратена през 1952 г.
 • U.S. Rubber Company, преименована в Uniroyal през 1967 г. и купена от фирма Michelin през 1990 г.

Първата публикувана стойност на индекса е 40,94 пункта. През 1916 г. броят на компаниите, участващи във формирането на индекса Дау Джоунс, е увеличен на 20, а през 1928 — на 30. На 14 ноември 1972 г. за първи път индексът преминава границата от 1000 пункта - 1003,16.
През 80-те и особено през 90-те години се наблюдава бурен ръст на индекса. На 21 ноември 1995 г. той преминава границата от 5 000 пункта - 5 023,55, а на 29 март 1999 г. и тази от 10 000 - 10 006,78. Своят максимум достига на 14 януари 2000 г. - 11 722,98 пункта. Следва рязко спадане и на 9 октомври 2002 индексът достига 7 286,27 пункта. Най-високото ниво на индекса е отбелязано на 11 октомври 2007 г., когато индексът достига 14 013,7 пункта. След това ниво настъпва корекция, която прераства в тренд надолу, като индексът достига 6 634,9 пункта след фалита на Lehman Brothers. На 6 май 2010 г. Дау Джоунс регистрира най-голямото си интрадневно движение от близо 1000 (998,5) пункта, когато вследствие на софтуерна грешка и последвалата паника индексът за 8 минути пада с над 600 пункта /Flash Crash/ .
Списъкът на компаниите, обхванати от индекса Дау Джоунс, се преразглежда с оглед на развитието на ситуацията на фондовата борса. Със съставяване на този списък се занимава редакцията на вестник The Wall Street Journal.
Към настоящия момент (08 декември 2014) г. промишленият индекс Дау Джоунс обхваща следните компании (в скоби са показани съкращенията, с който са известни на борсата):

Транспортен индекс Dow Jones - изчислява се за акциите на 20 транспортни компании. Неговата величина е пряко свързана с тази на промишления индекс, тъй като с увеличаването на промишлената продукция например нараства потребността от превози и това активизира транспортните фирми и се отразява положително на пазарната цена на акциите на тези компании. Поради това транспортния индекс се разглежда паралелно и обвързано с промишления.
Индекс на комуналните дейности - обхваща акциите на 15 крупни комунални компании, които осигуряват производството и доставката на електроенергия, газ, петрол и др. Той също се разглежда заедно и обвързано с горните два индекса Dow Jones.
- Сборен индекс Dow Jones - изчислява се за акциите на 65 компании (30 промишлени, 20 транспортни и 15 комунални). Отразява състоянието на икономическия сектор в страната чрез движението на курса на акциите на тези 65 компании.

2. Други Индекси, изчислявани на NYSE (New York Stock Exchange)
- NYSE Composite Index – изчислява се от 1966 г., включва 2000 дружества и се преставя в долари, а не в пунктове. Сборният индекс NYSE е в основата на фючърсните контракти и опционната търговия. От 2004 г. са обособени 3 индекса, част от Сборния индекс:
 • NYSE Energy Index – включва акции на компании от енергийния сектор;
 • NYSE Financial Index – акции на компании от финансовия сектор;
 • NYSE Health Care Index – включва акции на компании от сектора на здравеопазването
- NYSE International 100 Indexвключва 100 акции на неамерикански компании, търгувани на NYSE.
- NYSE TMT Indexвключва акции от сферата на информационните технологии, медиите и телекомуникациите
- NYSE U.S. 100 Indexвключва 100 – те най- големи американски компании (т. нар. сини чипове)
- NYSE World Leaders Indexвключва акциите на 200 световни компании от 10 сектора на индустрията.

3. Други борсови индекси, изчислявани в САЩ
Сборен индекс на търгуваните на борсата акции на 500 най-големи компании – индексът обхваща 400 промишлени, 40 финансови, 40 комунални и 20 транспортни компании. Според много специалисти и особено тези от инвестиционните фондове в страната, този индекс отразява най-пълно промените в икономиката и свързаните с тях промени в пазарната цена на акциите. Индексът се изчислява не в пунктове, както е Dow Jones, а в долари.
Сборен индекс на 5000 акции, които се търгуват на фондовите борси в САЩ и на извънборсовия пазар -  обхваща най-голям брой наблюдавани акции с най-голяма обща стойност. Големият брой на акциите го прави трудно податлив към промените на пазарната цена на акциите на големите компании, което е негово предимство. Големият брой на акциите обаче оскъпява изчисляването му.
Индекс NASDAQобхваща акциите на компаниите от сектора на високите технологии.

Индекси Изчислявани в останалата част на света
1. FT Indexesна Английската фондова борса основен индекс е индексът на изданието “Financial Times”. Състои се от няколко индекса, най-популярни в Англия. Данни за тези индекси се публикуват на страниците за финансова информация на изданието. По -важни индекси включени в него са:
- FT Actuaries World Indexesизчислява се като средно претеглен индекс и включва извадка от цените на 2 400 акции на 24 държави
-  FT 500 Share Indexизчислява се за 500 акции на различни компании, групирани по стопански сектори, без акциите на финансовите компании и фирми, които се занимават с нестопанска дейност. Разделянето на индекса по сектори дава възможност за определяне на състоянието на всеки отрасъл и за съпоставянето му с останалите. В данните се посочва и средната възвръщаемост на акция и съотношението цена/приходи от акция.
- FT 30 Share Indexизчислява се от 1935 г. , която се приема за база = 100. Включва акциите на 30 водещи компании, които търгуват на Лондонската фондова борса. Приема се, че отразява състоянието на английската промишленост, а движението на цените на акциите отразява „настроението на пазара“. Изчислява се като средна геометрична величина и стойностите му се актуализират всеки час от работния ден на фондовата борса. Същността на този индекс е идентична с промишления индекс Dow Jones за САЩ.

2. Борсови индекси, изчислявани в Япония
- Nikkei Stock Averageизчислява се от 1949 г. и включва 225 акции, които се търгуват на Токийската фондова борса. Изчислява се като средна аритметична величина и отразява движението на пазарните цени на 225 акции, търгувани на борсата.
Nikkei 50 Indexобхваща движението на пазарните цени на 50 акции, на най-големи компании, които се търгуват на Токийската и Лондонската фондови борси. Отразяват промените на курса на тези акции едновременно на двете фондови борси. Информацията за изчисляване на индекса се получава от автоматизираната компютърна система на борсата.

3. DAX (Deutsche Aktienindex)  - този индекс е основен за Германия. Индексът обхваща акциите на 30-те водещи германски компании, които се търгуват на Франкфуртската фондова борса. Изчислява се непрекъснато в рамките на работния ден на борсата с помощта на автоматизирана компютърна система.
Това са едни от най-използваните индекси на световните фондови борси. Те са основни, но не единствени индикатори за състоянието и тенденциите в развитието на борсовата търговия с акции, а косвено чрез тях и за състоянието на производството, предлагането, търсенето и цените на стоките.

Индекси на БФБ – София АД

1. SOFIX Първият индекс на БФБ – София АД стартира на 20.10. 2000 г. Определя се като отношение между сумата на пазарната капитализация на 15 – те дружества, включени в него към текущия ден и сумата на пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден.
Пазарната капитализация представлява произведение от броя на емитираните акции на включените дружества в индекса и среднопретеглената им цена за деня. Среднопретеглената цена се определя след края на търговската сесия като отношение на реализирания оборот към броя на изтъргуваните акции от всяка една от емисиите на дружествата, включени в индекса.

Компании, включени в индекса

Формула за изчисляване на СОФИКС


Идеята на индекса е да събира емисиите с най-ликвидни акции търгувани на регулираните пазари, отговарящи освен това на следните изисквания:
- Емисиите да са търгувани не по-малко от три месеца на регулираните пазари;
- Пазарната капитализация на всяко от дружествата да не е по-малка от 2 милиона лева;
- Броят на акционерите на всяко едно от дружествата да не е по-малък от 500 души;
- Акциите на дружествата да са търгувани най-малко на 20 на сто от борсовите сесии през последните три месеца.


2. BG 40състои се от 40 – те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки. Стартира през 2005 г. Определя се като базисната стойност се умножи по отношението на сумата на средно претеглените цени на акциите за всяко дружество, включено в индекса към текущия момент и сумата на средно претеглените цени на акциите на дружествата към базисния момент.
3. BGTR 30това е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло
4. BG REITтова е секторен индекс и се състои от 7 – те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, или земя с най-голяма пазарна стойност.

Г. Пример за дневен анализ на борсовите пазари от 15.11.2014 г. - основните американски индекси приключиха търговията си в петък с повишения, благодарение на добрите макроикономически данни от САЩ. Резултатите за заетостта и нивото на безработицата в страната отчетоха по-добри данни спрямо очакванията на специалистите. 

Данните показаха, че нивото на безработицата в САЩ е спаднало от 6.1% до 5.9%. Пазарните специалисти очакваха нивото да се запази както предходния месец.
Заетостта в неселскостопанския сектор отбеляза внушителен ръст септември. Този индикатор обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. Данните показаха ръст от 180 000 до 248 000 броя. Специалистите очакваха данните да отбележат 215 000 броя. 

Резултатите зарадваха приятно пазара, тъй като надвишиха значително първоначално очакваните нива. В същото време ревизираните стойности за месец август също окуражиха пазара. Публикуваните преди месец данни показаха, че през август са били добавени 142 000 нови позиции, който в петъчния доклад бяха ревизирани до 180 000. 

Американският търговски дефицит е намалял през август, след като износът отбелязва рекордни стойности. Данните на Министерството на търговията на САЩ показаха, че недостигът се е понижил с 0.5% до 40.1 млрд. долара. Този показател предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги, като той е равен на нетния износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи брутния вътрешен продукт. Данните за износа се събират от износните митнически декларации.
Индексът ISM в сферата на услугите, който се базира на данните получени за поръчките и доставките в национален мащаб, се понижи до 58.5 пункта през месец септември, спрямо 59.6 през предходния отчетен период. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Очакванията на пазарните специалисти съвпаднаха с изнесените стойности. 

Широкият индекс S&P 500 регистрира ръст от 21.73 пункта, или 1.1%, завършвайки сесията при 1 967.90 пункта. Въпреки това бенчмаркът регистрира понижение от 14.95 пункта за последните 7 дни, след спадовете, които регистрира през първите 4 дни на миналата седмица. В петък най-добре се представиха компаниите от здравния и финансовия сектор. Те се повишиха съответно с над 1.4%. 

Индустриалният Dow Jones Industrial Average също успя да се повиши по време на търговията в петък. Индексът на сините чипове спечели цели 220 пункта, или 1.2% и приключи над психологическата граница от 17 000 пункта. Индексът успя да достигне до 17 009.69 пункта. Това беше най-доброто му дневно представяне за последните 7 месеца. На седмична база обаче, Dow Jones регистрира спад от 103.49 пункта, или 0.6%. В последната сесия за миналата седмица 29 компании в Dow Jones успяха да запишат повишения. При компаниите включени в Dow Jones, най-добре се представи Goldman Sachs Group Inc., които напредна с 2.8%. Единствената загуба записа Caterpillar Inc.
Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст, след като се повиши с 45.43 пункта, или 1%.


Акциите на J.P.Morgan Chase поскъпнаха с 2.5% до 60.30 долара след новините, че американската инвестиционна банка е станала жертва на хакерска атака. От компанията заявиха, че около 76 млн. домакинства и 7 млн. малки предприятия са били засегнати от нарушението на сигурността на данните. Откраднати са клиентски данни като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси. Важното е, че за момента няма информация за кражба на по-важни данни като например номера на сметки и пароли.

Книжата от Mylan Inc. се повишиха с 8% до 50.23. Фармацевтичният гигант се похвали, че печалбите му за третото тримесечие ще възлязат на поне 1.12 долара на акция, над предходни очакванията на анализаторите за 95 цента. 

Facebook записа ръст 0.5% до 77.44 долара за акция след новините, че Европейската комисия е дала зелена светлина за придобиването на WhatsApp. 

Covidien Plc.отчете ръст от 5.7% до 93.89 след като Medtronic Inc. обявиха, че искат да закупят компанията в сделка на стойност 16 млрд. долара. Те ще използват външно финансиране. Medtronic от своя страна се повиши с 3.5% до 65.02 долара. 

Авиолиниите продължават възходящото си движение, след като американския петрол се понижи под 90 долара за барел. United Continental Holdings Inc. напредна с 4.7% до 48.28 долара, а American Airlines Group Inc. се повиши с 6.8% до 36.23 долара. 

JetBlue Airways Corp. увеличи пазарната си капитализация с 5.1%, след като анализатори на Raymond James и Deutsche Bank дадоха позитивни оценки на книжата. Така в края на петъчния ден компанията се котираше при 11.13 долара за акция. 

Cliffs Natural Resources Inc. претърпя един от най-големите спадове през деня, след като се понижи с цели 17% до 8.32 долара. Това се случи след негативна оценка за развитието на компанията до края на годината от страна на анализатори от Nomurа.
Тази седмица, в сряда, производителят на алуминий Alcoa Inc.ще даде старт на сезона на отчетите в САЩ. Дружеството ще публикува финансовите си резултати за третото си тримесечие. 


2. Борсови посредници

А. Кой може да бъде учредител, член и посредник на борсата

Учредители - за учредители на борсата се считат членове на инициативна група, която сключва помежду си учредителен договор и поема функциите на организатор на борсовата търговия. Състава на учредителите зависи от вида на борсата:
- За стоковите борси – висши и местни органи на държавната власт, банки, застрахователни и инвестиционни дружества, юридически и физически лица, регистрирани по търговския закон.
- За фондовите борси – учредители могат да бъдат само професионални участници на пазара на ценни книжа, както и висши и местни органи на държавната власт.

Членове - като правило за всяка борса се установяват специални изисквания и правила за приемането и работата на нейните членове. Борсите с частно-правен статут (от англо-американски тип) приемат много трудно нови членове. Чикагската стокова борса за зърно например понастоящем има 1402 члена, които имат право да търгуват със всички видове договори на борсовия подиум. Борсата има и голям брой асоциирани членове, които проявяват интерес да станат редовни членове на борсата, защото са с ограничени права за търгуване. Лондонската метална борса пък има само 31 пълноправни члена и те определят световната цена на благородните метали.За борсите от европейски тип няма законодателно ограничение на броя на членовете, а приемането на нови членове е много по – либерализирано.
Член на Стоковата борса у нас може да бъде всяко лице, което има качеството на търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, включително и търговските дружества независимо от наличието и размера на чуждестранното участие в тях.
Членове на Българската фондова борса (БФБ) могат да бъдат: инвестиционните посредници, които са получили лиценз  за сключване на сделки с ценни книжа при положение, че не са членове на друга фондова борса в страната, да са членове на Централният депозитар или да имат договор с член на същия, да притежават най-малко 1000 акции от капитала на борсата, да имат действащи трудови или граждански договори с най-малко двама борсови посредници.
Всеки член на БФБ сключва договор за членство и заплаща начална вноска в Гаранционния фонд на борсата, както и ежегоден членски внос. Той е длъжен също така да представи документ за открита на негово име разплащателна сметка в търговска банка за обслужване на сключваните от него борсови сделки.
При системно нарушаване на законовите разпоредби за борсова търговия и правилника на борсата членът се отстранява

Борсовите посредници (оператори) - оператори на борсата са лицата, които са упълномощени да сключват борсовите сделки. Такива са брокерите и дилърите. Борсовите посредници в развитите страни „играят на борсата“ както за собствена, така и за чужда сметка, т.е. те могат да бъдат членове на борсата и да представляват себе си на борсовия подиум, а също така да са борсови представители на някой член на борсата. В България борсовите посредници се възприемат единствено като борсови представители. Особеност на борсовата търговия е, че тя се осъществява не от самите продавачи и купувачи, а от техните пълномощници.

Б. Видове борсови посредници

Според това дали борсовите посредници сключват сделки за чужда или собствена сметка са:

1. Брокери – брокерите са посредници на членовете на борсата, които срещу комисионно възнаграждение приемат поръчки от продавачите и купувачите и сключват сделки на борсата от тяхно име и за тяхна сметка.
Брокерите са професионалисти, които много добре познават правилата и механизмите на борсовата търговия, умеят да сключват борсови сделки, намират правилен подход към клиентите, проявяват предприемчивост и поемат известни рискове при сключване на сделките. Отношенията между тях и клиентите възникват обикновено по инициатива на клиентите, но те не чакат търсенето на услугите им – използват различни канали за рекламиране на своята дейност.

Борсата поставя определени изисквания към брокерите:
- Професионални – брокера да има необходимото образование и квалификация за брокер, да е получил разрешение (лиценз) от Комисията за финансов надзор (КФН);
- Финансови – да притежава определен минимум капитал за заплащане на лиценза и за закупуване на пакет от акции на борсата, които са гарант за спазване на борсовия правилник и механизма за сключване на борсовите сделки;
- Организационно-технически – да има опит в работата с клиентите и колегите си, с които сключва борсовите сделки. Когато борсата не осигурява офиси за брокерите, те трябва сами да си организират и оборудват офиса с необходимата техника за постоянна връзка с борсата и сключване на неприсъствени борсови сделки.
Правилникът на борсата може да предвижда и други специални изисквания към брокерите.
При сключването на борсовите сделки брокерът е длъжен да се ръководи от интересите на клиента на борсовия член, на когото посредничи. Той трябва да пази и не разгласява търговските тайни на клиентите и членовете на борсата, които са му станали известни при изпълнението на възложените му поръчки.

2. Дилъри – на борсите сделки сключват и дилърите. Те са физически лица, членове на борсата. Сключват сделки от свое име и за своя сметка, с цел не реална покупка-продажба на борсови стоки, а получаване на печалба от разликата между цена купува и цена продава. Те са спекулантите на борсата, които инвестират собствен капитал и поемат всички рискове от сключените сделки. Без тях е немислим съвременния пазар на фючърсни и хеджингови сделки, защото благодарение на тях този пазар е бързо ликвиден и ефективен.
Дилърите трябва да отговарят на същите условия, както и брокерите. Възможно е едни и същи лица да бъдат едновременно дилъри и брокери, както е на много от големите световни борси. Правилникът на нашите борси не допуска брокер да работи едновременно и като дилър на борсата.
Дилърите и брокерите като физически лица се сдружават в професионални организации, чиято цел е създаване на единни правила и норми на борсова търговия. Особено внимание се обръща на професионалната етика. Целта е да се осигурят професионални и лоялни отношения между участниците на пазара, които да гарантират сигурността и изпълнението на търговските сделки.

Как работят борсовите посредници по света 
 • На Нюйоркската фондова борса (NYSE) - на най-голямата фондова борса в света борсовите посредници работят за собствена и за чужда сметка. Местата на тази борса са 1366, т.е точно толкова борсови професионалисти се намират в салона на борсата. „Dictum Meum Pactum (Моята дума е договор) е мотото на борсовите посредници по цял свят. Ежедневно устно, най-често по телефона или Scype, Viber и други приложения те сключват договори за милиарди договори, които след това се потвърждават писмено. В този смисъл професионалната ерудиция, личните качества и моралът на борсовите сътрудници са решаващо условие за членство.
Борсовите кръгове с офисите (работните места) на брокерите и дилърите на NYSE
 • На Франкфуртската фондова борса – сделките тук се сключват от борсови посредници, известни като курсови маклери и свободни маклери. Курсовите маклери работят изключително за сметка на клиентите, но при определени условия могат да търгуват и за своя сметка. Тяхната основна функция е да определят официално котировъчния курс на книжата. Работейки на отделни гишета, те отговарят само за отделни ценни книжа, въвеждат в терминалите на информационната система на борсата поръчките и определят официалния курс. Като специално упълномощени посредници курсовите маклери, плащат за участието си в борсовата търговия минимален депозит от 20 хил. евро. Свободните маклери изпълняват брокерски и дилърски функции, защото имат право да купуват и да продават ценни книжа не само по поръчение на клиентите, а и за своя сметка. На тези борсови посредници не е забранено да търгуват на официалния пазар, но те нямат право да участват в определянето на котировъчния курс. Тяхната роля на официалния пазар се свежда до уреждане на сделките на банки, които нямат или имат недостатъчно свои представители в борсата. За участието си в борсовата търговия свободните маклери плащат депозит от 130 хил.евро.
Зала на Франкфуртската фондова борса 
 • На Токийска фондова борса – тук сделките се сключват от две основни посредническифигури – сайтори (Saitori) и маклери.Сайтори - е посредникът, който е задължен да събира поръчките за покупка и продажба и да ги записва в своята книга за поръчките за изпълнение било на пода на борсата, било по електронен път.Спецификата на търговията с ценни книжа на Токийската фондова борса изисква разделяне на акциите на компаниите в две секции. В първата секция се записват акциите на елитни компании с много добро финансово състояние и ежедневна котировка (около 1000 АД-та). Във втората секция се приемат за търговия акциите на малки и средни предприятия, чиято активност на пазара е по-ниска (по-малко се търгуват книжата им).Тази секция прилича на извънборсовия пазар в европейските страни.Маклерите – получават по телефона или по интернет поръчките за покупка или продажба на акции и ги предават на сайторите, които имат право да сключват сделки. Сайторите извършват само брокерски услуги, тъй като са им забранени сделки за собствена сметка, както и сделки по поръчение на други клиенти
Зала на Токийската фондова борса
Според функциите, които изпълняват в борсовата търговия, борсовите посредници биват:
1. Търговци на пода – такива са дилъри или маклери, осъществяващи сделки от свое име и за своя сметка и имащи право на самостоятелно осъществяване на котировките на активите (стоки, ценни книжа).
2. Комисионни брокери – имат основна функция да посредничат при осъществяване на сделки на клиенти, които нямат право на пряка търговска дейност на борсата. Комисионните брокери нямат право за самостоятелно котиране на цените, а имат задължение точно да изпълняват нарежданията на клиента, които са документирани в борсовата поръчка.
3. Служебни брокери – назначават се от управителните органи на борсата и задължението им е да подпомагат брокерите на членовете на борсата в пикови моменти
4. Специалисти – борсови посредници, които се специализират в търговията със строго определени стоки или ценни книжа и за осъществяване на точно определени сделки. Те съчетават функции на дилъри и брокери.
Според действащото българско законодателство борсовите посредници у нас могат да се определят като брокери на пода. Те действат в условията на ниска конкуренция и липса на пазарни условия за проява на типичните качества и способности на този вид посредник.

В. Взаимоотношения на брокерите - ролята и функциите на брокерите като борсови посредници се разкриват чрез техните взаимоотношения в рамките на борсовата дейност. Тези отношения възникват по отношение на четири субекта:

Взаимоотношения между брокера и неговия работодател - в качеството на работодател се явява ръководителят на брокерската къща, а последната е член на борсата. Тези взаимоотношения се оформят юридически с трудов или граждански договор, който регламентира правата, задълженията и отговорността на страните по него.

Взаимоотношения между брокера и борсата - те се уреждат въз основа на представено от брокера свидетелство за брокерска правоспособност (т. нар. брокерски лиценз) и писмена молба до ръководителя на брокерската къща. Също така брокера подписва клетвена декларация, с която се задължава да спазва вътрешните борсови правила и принципи.

Взаимоотношения между брокера и неговите колеги - характерно за тези взаимоотношения е не административното, а социалното (колегиалното) „наказание“ спрямо брокери, неспазващи брокерските правила и етика. Както споменахме дилърите и брокерите, като физически лица, се сдружават в професионални организации, чиято цел е създаване на единни правила и норми на борсова търговия. Особено внимание се обръща на професионалната етика.

Взаимоотношения между брокер и клиенти - взаимоотношенията между брокера и клиента се формират първоначално чрез предварителен разговор, след което се сключва договор за поръчка (покупка или продажба) между двете страни. Този договор уточнява правата и отговорностите на страните по него (брокера и клиента). Той става основание за действие и брокерът и клиентът са осигурени и гарантирани в правата си от момента на сключването му.

 Брокери в действие в залата на борсата


3. Борсова информация

А. Източници на борсова информация - борсовата търговия е свързана с наличие на достатъчен обем и качество информация. От нея се нуждаят участниците в сключването на борсови сделки, борсовите анализатори, производителите, търговците и др.
Към всяка борса се насочва разнообразна информация и същевременно тя е източник на информация за конкретните сделки, сключени на нейния под, обемите на продажби, достигнатите цени на търгуваните стоки, формирани от търсенето и предлагането и др.
Всяка борса си създава и развива собствена информационна система, която обслужва пазарните субекти – продавачи, купувачи и посредници.

Изисквания към борсовата информация
1. Равен достъп за участие на всички, които проявяват интерес към борсово търгуване;
2. Равни условия за участие в сключване на борсови сделки;
3. Прозрачност на борсовото търгуване.

Източници на борсова информация - в зависимост от целите, за които се използва дадена борсова информация, съществува разнообразие от борсови информационни източници:

1. Външни източници – към тях се отнасят:
- Закони, устави, правилници, проспекти и др, които уреждат нормативната уредба на борсовия пазар;
- Средства за масово осведомяване – радио, телевизия, интернет издания
- Специализирани анализаторски агенции като Блумберг (Bloomberg) и Reuter например.

2. Вътрешни източници – тук се отнасят:
- Информационната, регистрационната и комуникационната система на борсата, които обслужват всички участници в борсовото търгуване, както и всеки заинтересованинвеститор, инвестиционни посредници, държавни служители, научни работници и др.;
- Борсовите правилници, в които се фиксират правилата и условията за участие и сключване на сделки;
- Борсовият бюлетин – това е официално издание на всяка борса, което предоставя информация за офертите и цените на борсовите стоки;
- Борсови индекси.

3. Независимите източници – не са пряко свързани с конкретния пазар и информацията, която съдържат, е предназначена за друга цели – политически анализи и непроверени статистически данни за икономическа динамика и др.

4. Зависими източници – предоставят конкретна информация, която се счита за надеждна и достоверна. Например: проспектите на фирмите за емисии на акции, лицензите на борсите и др.
        

4. Анализ на борсовите пазари

А. Значение на анализа на борсовите пазари - на борсовия пазар решенията за сключването на сделки се вземат на основание на принципа „изследвай, преди да решиш да сключиш сделка“.
Развитието на националните икономики и на световната икономика има цикличен характер, подложено е на влиянието на много фактори, свързани с вътрешното и международното икономическо и политическо положение. Тези фактори оказват съществено влияние на развитието на производството, на предлагането и търсенето, на цените. Опитният анализатор отчита влиянието на тези и много други фактори и прави прогнози за очакваните изменения за бъдещ период в развитието на отделните икономически сектори и на компаниите, които ги представляват.

Развитието на икономическите сектори е обусловено от такива важни фактори като: изградени мощности, суровинна база, научно-техническо и технологично равнище, а за селско стопанското производство още – обработваеми земи, напояване, състояние на стадата и т.н., както и състоянието на международните пазари. Тези основни, но не единствени фактори, обуславят обема и структурата на производството и предлагането, те стимулират или ограничават търсенето. Компаниите производители се стремят да поддържат и разширяват производството си и така увеличават капитала си като пускат в емисия нови акции и облигации. Пазарната цена на акциите на компаниите зависи преди всичко от тяхното икономическо и финансово състояние. Компании, които имат стабилно икономическо развитие и финансово са силни, гарантират постоянен, сигурен доход на инвеститорите си от дивиденти. Интересът към техните акции расте, расте и пазарната им цена, а това увеличава възвръщаемостта на акциите и дохода на инвеститорите.

Обратното, спадът на производството, в резултат на неблагоприятното въздействие на комплекса от фактори, не само се отразява негативно на реалните пазари, като ограничава предлагането, но още по-чувствително се отразява на пазара на ценни книжа. Такива компании намаляват дивидентите, не ги изплащат редовно, интересът към техните акции спада, пазарната им цена също. Тази ситуация е индикатор, че компанията има временни или дълготрайни икономически и финансови проблеми, а когато има повече такива компании това се отнася за целия икономически сектор. Икономическите и финансови проблеми могат да се дължат освен на вътрешни фактори, свързани с ресурсите и мениджмънта на компанията и с общото икономическо и политическо развитие на националната икономика. В такива случай е налице обща икономическа криза, която се проявява чрез рецесията, инфлацията, прекомерно увеличение на лихвените проценти по депозити и кредити, което допълнително влошава икономиката и финансите на емитентите на акции и пазара на стоки и ценни книжа.

Тоест обусловеността между икономическото развитие на компаниите и икономическите сектори и финансовото им състояние е безспорна. Всяка по-дълготрайна промяна в пазарните цени на акциите е индикатор за промяна в икономическото и финансово състояние на компанията. Тези взаимозависимости изискват постоянно да се анализират борсовите пазари и да се правят прогнози, за да се определят подходящите действия при сключване на борсовите сделки.
Извършването на анализ на борсовите пазари е сложен процес. С тази дейност се занимават борсовите анализатори като за целта те си служат с две основни техники: фундаменталния анализ и техническия анализ.

Б. Фундаментален (теоретичен) анализ на борсовите пазари - участниците в борсовата търговия целят да получат максимален доход и избират от множеството котирани на борсата активи, тези които носят най-голяма ефективност.
За целта се ползва фундаменталното изследване, което се основава на оценката на пазарната ситуация в цяло и съдържа следните 4 нива (блока): Общо икономически анализ, отраслов анализ, анализ на финансовото положение на емитента и изследване на качеството на борсовия актив. С помощта на фундаменталния анализ се дава  прогноза за очакваната бъдеща стойност и следователно очакваната бъдеща цена на актива. На тази основа се правят препоръки за покупка или не на актива.
Фундаменталния анализ се основава на изследването на редица макроикономически показатели и такива за резултатите от дейността на отделните отрасли и емитенти:

Модел на обърнатата пирамида на фундаменталния анализ

Общоикономически анализ  - има за цел да оцени влиянието на следните фактори:
 • Колебанията в икономическите цикли, БВП, трудовата заетост, инфлацията, лихвените проценти, валутните курсове и др.
 • Отчита се монетарната и фискалната политика на правителството, оценява се социално-икономическия и политически климат за инвестиционната дейност и др
Отраслов анализ - предполага изучаване на законодателството за регулиране на отрасловите дейности, деловите цикли в дадения отрасъл, неговата конкурентоспособност, равнището на разходите, трудовите взаимоотношения, в резултат се дава качествена прогноза за развитие на дадения отрасъл

Анализ на дейността на конкретния емитент (фирма – издател на ценните книжа) - има за цел да даде оценка за:
 • Финансовото положение – ликвидност на фирмата, финансова стабилност, норма на печалба на собствения капитал и други показатели, характеризиращи ефективността и стабилността на дейността на емитента;
 • Анализ на състоянието и перспективите за развитието на мениджмънта, организационните и търговски условия за работа и т.н

Изследване на качеството на борсовия актив - изучават се инвестиционните свойства на ценните книжа и тяхната финансова активност на основата на допълнителни показатели: доход на акция, коефициент на дивидентска отдаваемост и др. Основава се като основен информационен източник на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и т.н.
Тук фундаменталния анализ е сведен до оценка на финансовото състояние на фирмата, емитирала акции и разкриване на тенденциите в развитието на това състояние. Най – общо промените в приходите на компанията оказват влияние върху изплащаните дивиденти, върху обществения интерес към акциите и тяхната пазарна цена. Намаляването на печалбата на компанията и падането и под определена граница също води до понижаване на тяхната пазарна цена. От друга страна инвеститорите се въздържат ат купуването на такива акции и това допълнително води до понижаване на тяхната цена. Обратно, нарастването на доходите и печалбата води до повишаване на пазарната цена на акциите на компанията – емитент.
За целите на установяване на платежоспособността, задлъжнялостта и печалбата на АД – то се изчисляват и анализират следните икономически показатели:

1. Приходи на една акция – този показател отразява частта от нетната печалба на фирмата, която се пада на една акция, намираща се в обръщение. Изчислява се по формулата:

Па = Пн / Бао,
където:
Па – приходи от една акция;
Пн – нетна печалба след изплащане на дивиденти;
Бао – брой на акциите в обръщение
Този показател се проследява за по-дълъг период, за да се определи тенденцията. Увеличението му е положително явление.

2. Възвръщаемост на закупените акции по отношение на дивидента- показател, който отразява съотношението на дивидента към пазарната цена на една акция. Определя се по формулата:

Вза = Д / Пца,
където:
Вза – възвръщаемост на закупените акции;
Д – годишен дивидент от една акция в обръщение;
Пца – пазарна акция на една акция

3. Обща възвръщаемост на закупените акции (Ова) – този показател е обобщаващ, защото определя за какъв период от време инвестицията в акции ще се възвърне и каква печалба може да очаква инвеститорът. Изчислява се по формулата:

Ова = [ {Д + (Цпа - Цна)} / Цна ] . 100,

където:
Ова – обща възвръщаемост на закупените акции;
Д – дивидент на акция;
Цпа – пазарна цена на акцията на компанията;
Цна – номинална цена на акция (или цена, по която е закупена)

Пример: Закупени са 200 акции по номинална цена – 15 лв., годишен дивидент – 2 лв. за акция. Пазарната цена по която биха могли да се продадат акциите е 18 лв. Да се изчисли Ова:

Ова = [{2 + ( 18 - 15)} / 15 ] . 100 = 33%

Закупените акции по номинал 15 лв. едната носят годишна възвръщаемост 33 % от номиналната стойност. Всяко увеличаване на дивидента и пазарната цена на акциите увеличава тяхната възвръщаемост и обратното.

Резултатите от анализа на финансовите коефициенти (показатели) има още по-голямо значение при вземане на инвестиционно решение, когато могат да сравняват със същите показатели за отминали периоди и в сравнение с други борси.
Като недостатък на фундаменталния анализ се сочи, че анализа за пазарната информация и оценката на тази пазарна информация е след настъпването й. Това я прави неточна особено при бързо изменящите се фактори на пазарната ситуация. Ето защо се препоръчва използването и на техническия анализ на борсовия пазар.

В. Технически анализ на борсовия пазар - техническият анализ се базира на движението на курса на ценните книжа, предизвикано от промените в тяхното търсене и предлагане. За целта се анализират два основни показателя:
1. ЦЕНА НА ТЪРГУВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
2. КОЛИЧЕСТВО НА ТЪРГУВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

Промените в тях могат да изразяват следните тенденции:
- Едновременно нарастване на цените и търгуваните количества – тази ситуация отразява поскъпване на борсовия пазар;
- Спадане на цените и увеличаване на количеството на търгуваните ценни книжа;
- Едновременно намаляване на пазарните цени и обема на търгуваните ценни книжа – подобна тенденция отразява движението на пазара към срив.

Тези тенденции се представят графично - графиката е най-важният инструмент на техническия анализ. Чрез нея може да се определи кои акции, например, показват  тенденция към покачване, кои – към спад и кога се очакват тези промени в цените.
Разнообразието на борсовите стоки и техните цени води и до голямо разнообразие на графиките. Най – популярна графика е графиката барт чарт (bar charts)

 Вид на графика Bar chart
Вид на графика Bar chart на екрана на платформа за електронна търговия
На хоризонталната ос на графиката се показва периодът на котировката (дни, месеци) като може да се види най-високата и най-ниската цена на актива за избран период. Възможно е през графиката да минава хоризонтална линия, която да фиксира цената при сключване на сделката за покупка и да служи като ориентир на анализатора дали е изгодно да продава. На база на изменението на цените във времето и по-точно специфичните модели на това движение се разработват и модели за прогноза на изменението на тези цени в краткосрочен период – часове и дори минути на валутните пазари, които се отличават с най-голяма динамика (волатилност). При графичното изобразяване на изменението на борсовите цени се очертават определени фигури – рамене, глава, рамене насочени нагоре, когато тенденцията е към повишаване на цените или обратно, когато цените падат.

Формация рамене - глава
Формацията рамене – глава е един от основните модели, който най-лесно се различава и е показател за основно обръщане на пазара в обратна посока. Тази формация се състои от четири фази: развитие на ляво рамо, развитие на глава, развитие на дясно рамо и дълбочина на деколтето. Формацията се счита за завършена, когато се достигне дълбочината на деколтето (разстоянието между най-горната точка на главата и най-ниската на рамото).
Техническият анализ на борсовите пазари се е утвърдил като основен и с течение на времето все повече участници в дейността на борсата използват този анализ за прогноза на борсовите цени.

Техническият анализ има и следните слабости:
1. Ефективността на техническия анализ зависи от способността да се тълкуват графичните формации;
2. Колкото повече търговци определят решенията си на основата на техническия анализ, толкова повече се проявява тенденцията на множеството поръчки, подадени на пазара по едно и също време и с еднаква цена. Това може да принуди временно борсовите цени да отскочат много по-високо или да паднат много по-ниско от очакваното.

Независимо дали се използва само техническия или техническия и фундаменталния (теоретичен) анализ заедно, предсказуемостта на борсовия пазар е трудна дейност, поради комплексното влияние на много и разнопосочни фактори, както и на непредвидени такива.


No comments:

Post a Comment