expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКЦИИ

1. Показатели за оценка на акциите

1. Печалба на акция - Earnings Per Share (EPS) - EPS се изчислява като се раздели чистата печалба на компанията на броя на акциите й:

KEPS = NP / N

Понякога компаниите се опитват да манипулират данните си, за да изглеждат по-печеливши. Убедете се, че печалбите са в резултат на дейността им, а не на счетоводни трикове. Също така проследете промените в EPS за няколко години назад, за да видите дали има крайности в тях или има наличие на закономерности. Слабост на показателя е, че игнорира капитала, нужен за постигането на финансовия резултат. Две компании могат да имат да имат еднакъв EPS, но едната например да го е постигнала с много по-малко инвестиции и капитал.

2. Цена / Печалба на акция - Price to Earnings (P/E) - един от показателите, на който се обръща най-голямо внимание е съотношението (коефициентът) „цена към доходност (печалба)” (price/earning ratio) (P/E ratio).

KP/E = P/ EPS (earning per share)

Това е един от най-често използваните показатели. Изчислява се като се раздели цената на акцията на EPS. По-висока стойност на Р/Е предполага, че инвеститорите очакват по-добра доходност в бъдеще. За предпочитане е да се сравняват Р/Е стойности на компании в един бранш или да се сравняват с минали стойности на показателя на самата компания. P/E се променя постоянно, особено при рязка промяна в цената.

Когато стойността на това съотношение е висока (high P/E ratio), се казва, че акцията е „скъпа” по отношение на нейния доход. И обратно, при ниска стойност на съотношението (low P/E ratio) се казва, че акцията е „евтина” спрямо дохода, който носи.
За високо се смята съотношение по-голямо от 15 : 1. То е характерно за компании, чиито акции показват тенденция към нарастване на стойността. В този случай съществува възможност за различно тълкуване. От една страна нарастването на съотношението може да се дължи на положителни перспективи, свързани с компанията, които се отразяват върху пазарната цена. От друга страна обаче високото съотношение е обезпокоителен индикатор, който показва, че акцията струва по-скъпо, отколкото е нейната вътрешна стойност. Това означава, че инвеститорът трябва да направи задълбочен анализ на съотношението, имайки предвид по-дълъг динамичен ред от данни, както оценка на перспективите в развитието на компанията, ръководейки се от начина на управление на компанията, иновативния потенциал, програмите за изследване и развитие, маркетинговата стратегия и пр.
За ниско съотношение се смята съотношение по-малко от 5 : 1. То може да се наблюдава както при акциите на стабилни компании, които са временно подценени поради възникване на временни финансови затруднения, както и при акциите на компании, намиращи се пред прага на фалит. И в двата случай е необходимо запознаването с финансовата стабилност на компанията и едва тогава да се вземе инвестиционно решение.

3. Възвръщаемост на инвестирания капитал - Return on Equity (ROЕ)

КROE = NP / EC

където NP (Net profit) – чиста печалба, EC (equity) – собствен капитал

Оценява каква доходност постига компанията на единица инвестиран капитал. Измерва се в процент и трябва да доближава очакваното ниво на ръст. Полезно е да сравните тези стойности на различни компании от един и същ сектор на икономиката.

4. Възвръщаемост на активите - Return on Assets (ROA)

КROA = NP / A

където NP – чиста печалба, A (assets) – стойност на общите активи

Представлява съотношение между печалбата и общите активи. Показателят измерва способността на компанията да печели от активите си, изразена в процент, и е индикатор колко ефективно се управляват тези активи. По-висока стойност на показателя показва по-добро управление. Възвръщаемостта на активите до голяма степен варира в зависимост от това в кой отрасъл оперира компанията, затова е препоръчително да се направи сравнение с компании от същия бранш.

5. Цена / продажби - Price to Sales (P/S)

KP/S = P/S

Изразява съотношението на текущата цена на акцията към годишните продажби. Този показател не отчита задълженията на компанията. Правете сравнение с подобни компании, защото варира в голяма степен от вида на индустрията.

6. Доходност от дивиденти (dividend yield) – Divident per share to Price per share
Акциите на компании, изплащащи редовно дивиденти, са много привлекателни за инвеститорите, тъй като им предоставят редовен доход. Освен това инвеститорите могат да реализират допълнителни печалби от покачване на стойността на ценните книжа, в които са инвестирали.

Важно уточнение е, че размерът на дивидентите не е фиксиран за повечето компании. Той се определя от собствениците или акционерите и неговият размер се влияе от реализираната нетна печалба.

Дивидентната доходност се изчислява по формулата:

KD/P = D / P

Дивидентната доходност = дивидентът, който ще бъде изплатен за една акция / цената на една акция в момента. Полученият резултат се умножава по 100, за да се разгледа като процент.

Ако компания „Х” ще изплати дивидент от 1 лв. на акция, а цената на една акция в момента е 25 лв., то дивидентната доходност ще бъде:

1 / 25 = 0.04
0.04 х 100 = 4% – дивидента доходност

Колкото по-висока е дивидентната доходност, толкова по-привлекателна е компанията за инвеститорите.

Дивидентната доходност зависи от естеството на бизнеса на компанията, от дивидентната политика, която е възприета, и от размера на реализираната печалба. Влияние оказва и секторът, в който компанията оперира. Например технологичните компании предпочитат да инвестират по-голяма част от печалбата си в своя растеж, отколкото да изплащат дивиденти. Причината за това е, че технологичният сектор се развива с бързи темпове и всяка компания трябва да се стреми непрестанно да расте.

Стабилни компании с дълга история, като например банковите и производствените фирми, в повечето случаи изплащат редовно дивиденти, тъй като имат утвърдени позиции на пазара и достатъчно сигурни парични потоци.

7. Печалба преди данъци, амортизации и обезценяване - EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

EBIT = БРУТЕН СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Използва се за оценка на доходността, като изключва лихвите, обезценката, амортизациите и други непарични или еднократни промени. EBITDA е добра за оценка на доходността, но не и за паричните потоци. Показателят изключва средствата, необходими да се финансира дейността на компанията, както и за замяна на остарялото оборудване.

8. Цена / Счетоводна стойност - Price to book (P/B)

KP/B = P/B

Съотношение, което се използва да се сравни пазарната и счетоводната стойност на акцията. Принципно по-ниската стойност на показателя означава, че акцията е подценена. Стойността варира в зависимост от индустрията, в която оперира дадена компания. Съотношението цена / счетоводна стойност ни дава идея дали плащаме прекалено много за дадена акция.

9. Коефициент на задлъжнялост – Debt / equity

KDE = (CL + NCL) / EC

където CL – текущи (краткосрочни) пасиви, NCL – нетекущи (дългосрочни) пасиви, EC – собствен капитал.

Това е съотношението между общата задлъжнялост и собствения капитал на дадена компания. Коефициентът на задлъжнялост измерва „финансовия ливъридж”, използван от компанията. Висока стойност на този коефициент показва, че компанията е финансирала растежа си чрез увеличаване на задълженията.


2. Финансови коефициенти за акциите на „Apple
Изчислете, оценете и представете резултатите в табличен вид при следните изходни данни за четирите тримесечия:


Сравнителна таблица на основните финансови показатели за оценка на акциите на Apple“ по тримесечия:


No comments:

Post a comment